256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0128 แบบ สขร.1 เดือนกันยายน 2563.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ (89.27 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ต.ค. 2563
E-0127 สขร(1) เดือนพฤษภาคม 2563.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 (178.98 KB) ๋๋่Jintanakalong2530@hotmail.com ต.ค. 2563
E-0126 สขร.เดือนเมษายน 2563 (เวชภัณฑ์ยา).pdf สขร.เดือนเมษายน 2563 (เวชภัณฑ์ยา) (164 KB) ๋๋่Jintanakalong2530@hotmail.com ต.ค. 2563
E-0122 จ้างเหมาบริการฟอกเลือดฯ จำนวน 200 ครั้ง.pdf จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 200 ครั้ง (1.26 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ย. 2563
E-0121 ราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดฯ จำนวน 300 ครั้ง.pdf ราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดเครื่องไตเทียม จำนวน 300 ครั้ง (1.25 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ย. 2563
E-0120 ราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดฯ จำนวน 320 ครั้ง.pdf ราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 320 ครั้ง (1.21 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ย. 2563
E-0118 แบบ สขร.(1) เดือน ส.ค.63 (งานพัสดุ).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 (95.39 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ย. 2563
E-0117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน สิงหาคม 63.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคา 2563 (1.28 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ย. 2563
E-0116 แบบ สขร.(1) เดือน กรกรฎาคม63 (งานพัสดุ).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 (90.91 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ย. 2563
E-0115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างเด้อน กค.63.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน กรกฎาคม 2563 (1.1 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ย. 2563
E-0113 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(วัสดุวิทย์ฯ)เดือนกค.63.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 (วัสดุวิทย์ฯ)ประจำเดือนกค.63 (90.53 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ส.ค. 2563
E-0112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มิย.63.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน มิถุนายน 2563 (911.77 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ส.ค. 2563
E-0110 แบบ สขร.(1) เดือน มิถุนายน63.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มินุนายน 2563 (111.43 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ค. 2563
E-0109 แบบ สขร.(1) เดิอนพฤษภาคม 63.pdf แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (81.41 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ค. 2563
E-0100 ตาราคาราคากลางเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพฯปี63.pdf ตาราคาราคากลางเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล ประจำปี 2563 (1.27 MB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ค. 2563
E-0099 แบบ สขร. 1 เดือน เม.ย.63 (พัสดุทั่วไป).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (99.36 KB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ค. 2563
E-0098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคเดือนเมย.63 (พัสดุทั่วไป).pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน เมษายน 2563 (1.61 MB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ค. 2563
E-0096 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-biddingซื้อออกซิเจนเหลว.pdf ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160 (921.01 KB) patsadukosumpisai@gmail.com เม.ย. 2563
E-0095 แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 63.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (94.33 KB) patsadukosumpisai@gmail.com เม.ย. 2563
E-0094 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง เดือนมีนาคม63.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (1.13 MB) patsadukosumpisai@gmail.com เม.ย. 2563
^